Vedtekter Frivilligsentralen Stjørdal

Vedtekter

For

Frivilligsentralen Stjørdal SA


            Vedtatt i stiftelsesmøte 17.11.2013

Godkjent av formannskapet i Stjørdal kommune 22.01.2004

Endring på navn foretatt i årsmøte 17.02.2005

Endring av §1 foretatt i årsmøte 22.02.2006

Endringer fra AL til SA foretatt i årsmøte 28.02.2006

Endring i § 5 foretatt i årsmøte 28.01.2013

Endring av navnet foretatt i årsmøte 19.03.2019

Oppdatering av vedtektene foretatt 01.05.2019


§ 1

Selskapsform

Frivilligsentral Stjørdal SA er et samvirkeforetak med foretaksnavn Frivilligsentral Stjørdal SA. Enkeltpersoner, alle typer organisasjoner og bedrifter kan være medlemmer. Foretaket er underlagt retningslinjer for Frivilligsentraler vedtatt av Kulturdepartementet.


§ 2

Virksomhetssted

Virksomheten og virksomhetskontoret er i Stjørdal kommune.


§ 3

Formål

Foretakets formål er å være nettverksbygger mellom mottakere og givere/ytere av frivillig ubetalt arbeidsinnsats i Stjørdal kommune, samt annen virksomhet som står i forbindelse med dette.


§ 4

Virksomhet

Foretaket skal stimulere til økt frivillighet gjennom mobilisering til aktiviteter som styrker det sosiale felleskapet i nærmiljøet, samt avhjelpe individuelle behov. Den frivillige innsatsen skal være et tillegg til offentlig virksomhet, og skal ikke erstatte/ konkurrere med eksisterende tiltak.


§5

Medlemskap og stemmerett

Hvert medlem skal betale medlemsandel. Andelens størrelse fastsettes i årsmøte.

Andelskapitalen er fordelt på andeler som lyder på navn.

Andelene skal være fullt innbetalt senest en måned etter innmelding.  

Andelen kan ikke overdras andre uten styrets samtykke.

Medlemmene har ikke krav på tilbakebetaling av sitt andelsinnskudd ved utmelding.

Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

Ved avstemming har hver andel en stemme.

Vedtak fattes med alminnelig flertall i alle saker unntatt vedtektsendringer som krever 2/3 flertall.
§ 6

Anvendelse av årsoverskudd

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøte etter forslag fra styret og i henhold til samvirkelovens bestemmelser.   Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar.


§ 7

Ordinært årsmøte

Årsmøtet er andelslagets høyeste organ, og skal holdes innen utgangen av april måned hvert år. 

Møtet kunngjøres i lokalpressen og/eller ved brev til andelseierne minst 2 (to) uker før møtedato.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være styret i hende 1 (en) uke før møtedato.

På ordinært årsmøte skal følgende behandles og avgjøres:

  • Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap og herunder disponering av årsoverskudd.
  • Valg av styret, herunder leder og nestleder
  • Valg av valgkomite (tre medlemmer, herav leder)
  • Valg av revisor
  • Behandle saker som er nevnt i innkallingen.


§ 8

Styret

Foretakets styre skal ha 5-8 medlemmer etter årsmøtets nærmere beslutning.  Andelslagets firma tegnes av styret leder og sammen med et styremedlem.

Foretaket skal ha en daglig leder og styret er ansvarlig for tilsetning/oppsigelse av denne, samt definere arbeidsoppgver og handlingsrammer.

Styret skal lede foretaket i henhold til vedtektene og årsmøtets vedtak.  Styret kan oppnevne underutvalg til å arbeide med spesielle prosjekter.  Referat fra møter i underutvalg sendes styret til orientering.

§ 9

Vedtektsendring

Endring av vedtektene kan bare foretas av årsmøte.   Endringsforslag med styrets innstilling skal sendes andelseierne sammen med innkallelsen til årsmøte minst 2 (to) uker før møtedato.


§ 10

Oppløsning

Forslag om oppløsning av foretaket må være meddelt medlemmene i rekommendert innkalling til årsmøte minst en måned forut for dette. Vedtak om oppløsning av foretaket kan bare gjøres på et ordinært årsmøte.   For gyldig vedtak kreves minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmer.  Det årsmøte som beslutter oppløsning velger et avviklingsstyre på 5 medlemmer.  Årsmøte treffer beslutning om anvendelse av eventuell gjenvarende formue.

Foretakets medlemmer har ikke rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i foretaket etter at det er dekket sine forpliktelser.  Medlemmene har ikke krav påå få utbetalt renter på andelsinnskudd.

Gjenværende midler utover dette skal gå til allmennyttige formål i Stjørdal kommune som er knyttet til frivillig aktivitet i tråd med Frivilligsentral Stjørdal SA sine formål. 
2020 © Stjørdal Frivilligsentral SA