Bli andelseier

Ønsker du å støtte oss gjennom andelseierskap?

Enten som privatperson, som representant fra næringslivet eller fra andre lag eller organisasjoner, kan du støtte Frivilligsentralen. Tegner du andeler hos oss får du følgende tilbake:

  • Et mangfoldig og rikt lokalsamfunn hvor frivillighet står sentralt i utvikling av byen vår
  • Regelmessige oppdateringer fra sentralen
  • Møte- og stemmerett ved sentralens årsmøte
  • Andelsbevis eller medlemsbevis
  • Mulighet for å delta ved sentralens aktiviteter
  • En mulighet til å være med på å utgjøre en forskjell i lokalsamfunnet vårt
  • Hjelpe andre

I våre vedtekter , § 5 Medlemskapital og stemmerett, står følgende om andeleseiere:

Hvert medlem skal betale medlemsandel. Andelens størrelse fastsettes i årsmøtet.

Andelskapitalen er fordelt på andeler som lyder navn. Andelene skal være fullt innbetalt senest en måned etter innmelding. Andeler kan ikke overdras andre uten styrets samtykke. Medlemmene har ikke krav på tilbakebetaling av sitt andelsinnskudd ved utmelding. Medlemmene hefter ikke ovenfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

Ved avstemming har hver andel èn stemme.

Vedtaket fattes med alminnelig flertall i alle saker unntatt vedtektsendringer som krever 2/3 flertall.

Pr. 2019 koster èn andel 500,-

Dersom du ønsker å tegne deg en andel i sentralen er du velkommen til å ta kontakt med oss!

Eller du kan fylle ut skjemaet nedenfor, så tar vi kontakt.

Send

2021 © Stjørdal Frivilligsentral SA